Over WILPF NL

Visie:
WILPF Nederland wil  komen tot een wereld met  sociale, economische en politieke gelijke rechten voor iedereen gebaseerd op duurzame vrede en veiligheid.

Missie:
De Vereniging WILPF-NL   streeft er naar vrouwen van verschillende politieke en filosofische overtuigingen bij elkaar te brengen, die eendrachtig zijn in hun vastbeslotenheid tot het bestuderen, bekend maken en helpen een einde te maken aan de oorzaken van en de legitimatie van oorlog en te werken aan een constructieve vrede.
De Vereniging WILPF-NL streeft er naar om, vanuit het perspectief van mensenrechten en vrouwenrechten, nationaal en internationaal beleid op het gebied van conflictpreventie en conflictoplossing door analyse en actie te beïnvloeden.

Doelstellingen :
Het uiteindelijke doel is, het bereiken van een internationale economische orde, die gebaseerd is op de behoeften van alle volkeren en niet op principes van profijt en privileges.
- Het bijdragen aan het tot stand komen van totale en algemene ontwapening d.m.v. samenwerking met maatschappelijke organisatie en wetenschappelijke sectoren
- Het uitbannen van alle vormen van geweld, die gebruikt worden in conflictsituaties en zoeken naar geweldloze oplossingen.
- Het ondersteunen en stimuleren van het werk van de Verenigde Naties en de daaraan verwante organisaties in hun streven om oorlog te voorkomen, een internationale rechtsorde te vormen en politieke, sociale en economische samenwerking tussen de volkeren te bevorderen.

Strategie:
De inhoudelijk bijdrage en meerwaarde van WILPF ligt in de decennialange opgebouwde expertise als netwerkorganisatie,  het aantonen  van dwarsverbanden tussen internationale en nationale ontwikkelingen en de samenwerking  met actieve ‘grassroots’-initiatieven en civil society organisaties.
Think globally, act locally, is hier het motto, maar  act globally is in deze tijd van  toenemend belang, waarbij de grote projecten van WILPF Internationaal het kader bieden.
WILPF NL werkt eveneens samen met WILPF afdelingen uit Europa en andere ngo’s, ngo-platforms met vergelijkbare of aanvullende doelen.

WILPF NL is een vrijwilligersorganisatie, financieel onafhankelijk

In het Meerjarenplan is te zien dat zowel strategieën als doelgroepen van WILPF-Nederland divers zijn en concreet worden uitgewerkt aan de hand van activiteiten: WILPF NL werkplan